dinsdag 2 februari 2016

Landelijk Asbest Volgsysteem

Wat is het Asbestvolgsysteem?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook verstuurt het Landelijk Asbestvolgsysteem automatisch de Omgevingsloket online- en de startmeldingen aan de gemeente. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast bewaart het Landelijk Asbestvolgsysteem de dossiers voor eventueel toekomstig gebruik.
Doel

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:
het verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
het verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
het verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
het vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
het vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures
Rollen in het Landelijk Asbestvolgsysteem
Opdrachtgever/gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun bouwwerk/vastgoed. Zij zijn vaak de opdrachtgever van een asbestsanering. Ook leggen zij veel van de werkzaamheden bij een derde partij neer. Denk hierbij aan aannemers, architecten of andere partijen betrokken bij het bouwproces.

In het Landelijk Asbestvolgsysteem geeft de opdrachtgever een locatie op waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. De opdrachtgever geeft het gecertificeerde inventarisatiebureau opdracht om een asbestinventarisatie uit te voeren. De opdrachtgever stelt alle belangrijke informatie ter beschikking aan het inventarisatiebureau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen van de sloopmelding aan het bevoegd gezag.

Als een verwijderopdracht gegeven wordt verzorgt het asbestvolgsysteem automatisch de sloopmelding.
Het asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat deze sloopmelding voldoet aan alle voorwaarden. Lees meer over de sloopmelding in het informatieblad "Asbest in het Bouwbesluit 2012".

De gebouweigenaar/eigenaar van het asbest blijft altijd verantwoordelijk voor het proces ook al heeft hij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.

Gecertificeerd inventarisatiebureau

Het inventarisatiebureau voert na de asbestinventarisatie de informatie in over de vastgestelde asbestbronnen in het Landelijk Asbestvolgsysteem. De bronnen zijn voorzien van een risicoklasse op basis van het SMA-rt. Deze risicoclassificatie is de basis voor eventuele vervolgwerkzaamheden.
Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

Het asbestverwijderingsbedrijf kan, na maximaal vier weken nadat de voormelding is gedaan, de startmelding richting toezichthoudende instanties doen. Twee dagen na de startmelding mag gestart worden met de sanering. Als het werk is afgerond vermeldt het verwijderingsbedrijf dat in het Landelijk Asbestvolgsysteem. Het asbestverwijderingsbedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat de afvoer van alle asbesthoudende materialen op de juiste manier plaatsvindt. De VIHB erkende transporteur of VIHB erkende asbestverwijderingsbedrijf vervoert het asbest naar de stortplaats of afvalinzamelaar met de volledige ingevulde begeleidingsbrief met eventueel het registratieformulier. De stortplaatsen gelden als eindbestemming van asbest.
Toezichthouders (Gemeentes/Omgevingsdiensten, CKI, I-SZW, ILT)

De Gemeente/Omgevingsdienst houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit het Bouwbesluit 2012 en uit de Wet milieubeheer.

De CKI (Certificerende en Keurende Instantie) houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit de Beoordelingsrichtlijn SC 530 en SC 540 en de VCA normen.

De I-SZW (voormalige Arbeidsinspectie) houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit de Arboregelgeving.

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt, onder andere, toezicht op bepalingen die voortvloeien uit het Productenbesluit asbest en het Besluit asbestwegen.
Eindinspectielaboratoria

De eindinspectielaboratoria zullen van het LAVS gebruik moeten maken als het LAVS gebruikt wordt door asbestverwijderingsbedrijven. Asbestverwijderingsbedrijven kunnen voor de verplichte eindinspectie namelijk alleen kiezen uit geregistreerde eindinspectielaboratoria.

De verwachting is dat de gebruiksverplichting van het Landelijk Asbestvolgsysteem in de loop van 2016 plaats gaat vinden.
Let op

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is niet bedoeld om de formele opdracht tussen de verschillende partijen te verstrekken. De opdrachtgever dient dit buiten het Landelijk Asbestvolgsysteem om te regelen met het inventarisatiebureau en het asbestverwijderingsbedrijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten