donderdag 24 maart 2016

Asbestsanering volkstuinencomplex Den Haag

Asbest vrijgekomen na brand in tuinhuis op volkstuinencomplex in Den HaagVrijdag 18-03-2016 hebben wij in opdracht van de gemeente Den Haag asbest verwijderd op een volkstuinencomplex in Den Haag.

Vrijdagochtend is het tuinhuis volledig afgebrand. Een gebied van 1000 m2 rond het tuinhuis werd afgezet met geel asbestlint. In de loop van de middag is begonnen met het verwijderden van de asbestrestanten. Ook zaterdag en zondag zijn we volop bezig geweest met de sanering.

Zondag aan het einde van de middag zijn de werkzaamheden afgerond en is het gebied vrijgegeven door een RvA geaccrediteerd lab.
woensdag 3 februari 2016

Kom ik in aanmerking voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Deel II

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen en de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken om asbest te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. 

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).
Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 november 2016.

Wilt u meer informatie over de subsidieregelingen, mail naar info@kmt-asbest.nl

Kom ik in aanmerking voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Deel I

Vragen over verwijderen asbestdaken? Mail naar info@kmt-asbest.nl.

Toelichting

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

U kunt de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde inventarisatie- en verwijderingsbedrijven in uw regio vinden.
Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden
U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijf

In de subsidieregeling zijn een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijdert. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die er aan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.

Gecertificeerd bedrijf
Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Een gecertificeerd bedrijf dient in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit.Op de website www.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.

Factuur
Bij de subsidieaanvraag moet de aanvrager een factuur meesturen voor het verwijderen van het asbestdak. Op deze factuur moeten een aantal vereiste gegevens zijn vermeld. Deze gegevens zijn:
a) het aantal verwijderde m2 asbestdak
b) de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid
c) het LAVS nummer dat is toegewezen aan het object waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt
d) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd
e) de ascert/SCA code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert.
Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van deze gegevens. Als de factuur niet voldoet aan de vereiste gegevens dan komt de aanvraag niet in aanmerking voor de subsidie.

Registratie in LAVS
Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het dak registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), zodat zijn klant in aanmerking kan komen voor de subsidie. Hiertoe dient een project te worden aangemaakt en moeten gegevens in het LAVS worden ingevoerd. 

Overheden

Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geensubsidie vanuit deze regeling.
Geïnventariseerd aantal m2 asbestdak

Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2asbestdak inventariseren op uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2 terugvinden.
Voorbeeld

Het kan zijn dat u een geïnventariseerd aantal m2 asbestdak heeft van bijvoorbeeld 50 m2. Het betreft hier twee schuren van ieder 25 m2. U kunt er dan voor kiezen om het astbestdak van de eerste schuur eerst te laten saneren en daarvoor subsidie aan te vragen. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u dan voor 25m2asbestdak subsidie uitgekeerd (25m2 x €4,50).

U kunt daarna voor de tweede schuur nogmaals subsidie aanvragen als het tweede asbestdak verwijderd is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de gehele verwijdering van beide asbestdaken, dus 50m2 ineens te doen, en voor 50 m2verwijderd asbestdak subsidie aan te vragen. U kan per adres maximaal € 25.000 subsidie ontvangen.

Vragen over verwijderen asbestdaken? Mail naar info@kmt-asbest.nl

Asbest & Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2012 in werking.

Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en (geheel of deels) slopen van bouwwerken. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van het Bouwbesluit over slopen en asbest uitgewerkt. De voor de leesbaarheid herschreven teksten komen uit het Besluit en de Nota van toelichting. Zie het van toepassing zijnde Besluit en de Nota van toelichting voor de oorspronkelijke tekst. Naast het Bouwbesluit gelden ook de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Woningwet. Doordat het Bouwbesluit 2012 van toepassing is veranderen ook de Woningwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning


Met de invoering van het Bouwbesluit vervalt de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Wel is het mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet voor het slopen een vergunning nodig is.

Paragraaf 1.7 ‘Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag onder voorwaarden deze melding doen.

De meldingsplicht, in plaats van een vergunningplicht, betekent geen enkele verlaging van de prioriteit voor de asbestverwijdering. De toelichting op deze paragraaf benadrukt dit. Men kan een sloopmelding via het omgevingsloket indienen.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?


Men moet een sloopmelding indienen als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook moet men een sloopmelding indienen als men asbest gaat verwijderen. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig. Als men tijdens een kleine verbouwing asbest vindt wat men moet verwijderen, is een sloopmelding alsnog nodig.

Een aantal beroeps- of bedrijfsmatige verwijderingshandelingen zijn niet meldingsplichtig. Deze handelingen staan in het besluit beschreven. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:
volgens een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom
van een seizoensgebonden bouwwerk.

Termijn sloopmelding


De melding moet minimaal vier weken voor de begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit.

In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot.

Voor particulieren geldt ook een termijn van 5 werkdagen. Deze termijn geldt voor de verwijdering van in het besluit genoemde hechtgebonden asbesthoudende toepassingen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van maximaal 35 m3 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten per (kadastraal) perceel.

Degene die gaat slopen moet de start van die werkzaamheden melden bij het bevoegd gezag. Deze melding moet het bevoegd gezag minstens twee dagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden hebben. Dit staat in artikel 1.33 van het Besluit. Ook moet deze persoon de beëindiging van de werkzaamheden na uiterlijk een werkdag melden aan het bevoegd gezag.
Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 staat dat het onder meer gaat om de volgende gegevens:
de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
een asbestinventarisatierapport

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie


Het Bouwbesluit bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport nodig is. Dit is geregeld in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In Artikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. Zo is er geen asbestinventarisatierapport nodig als het bouwwerk dateert na 1 januari 1994.

Wanneer het Asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht stelt moet dit rapport ook met de sloopmelding worden ingeleverd. Deze bepaling staat in het Bouwbesluit 2012 artikel 1.26 lid 6 onder g.
De indieningswijze van de sloopmelding

De sloopmelding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket.

Verbod op asbestdaken vanaf 2024. Kesselaar Milieutechniek in 2016 begonnen met saneringen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen bedrijven ook nog gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Asbestdak in contact met buitenlucht

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.
Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen door Kesselaar Milieutechniek

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.

Handhaving verbod op asbestdaken

Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

Wilt u meer informatie over de nieuwe wetgeving en maatregelen voor asbestdaken? Neem contact op met Kesselaar Milieutechniek via info@kmt-asbest.nl

dinsdag 2 februari 2016

Voor lokale bestuurders en (milieu & OOV) ambtenaren bij asbestprojecten

Kesselaar Milieutechniek heeft een uitgebreid netwerk als het gaat om bestuurders en ambtenaren die zich bezig houden met Milieu en Openbare Orde en Veiligheid. Via het Kenniscentrum Kesselaar kunnen bestuurders en ambtenaren gebruik maken van de informatie voor:

  • algemene kennis over asbest
  • delen van operationele projecten met Kesselaar Milieutechniek
  • delen van kennis rond vergunningverlening
  • delen van kennis bij calamiteiten
  • delen van kennis op preventief gebied 
Neem contact op met Kesselaar Milieutechniek voor ondersteuning bij bestuurlijke trajecten of bezoek de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hier: https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/asbest

Reportage Westland Omroep Stichting

Bekijk de uitzending van de Westland Omroep Stichting hier.